Serveis Bàsics d'Atenció Social

Definició

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte

Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Funcions

 • Informació, orientació i assessorament.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
 • Treball social comunitari.
 • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Destinataris

Població general.

Criteris d’accés

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

 • l’existència de situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària;
 • per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració deles persones immigrades;
 • la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.