L'equip

Els professionals que integren el Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS), són:

 • El/la treballador/a social.
 • L’educador/a social.

El Treballador/a Social és el professional que ajuda als individus i famílies a comprendre i resoldre llurs problemes social i personals.

Entrevista els clients i investiga la naturalesa, l’extensió i les causes dels problemes, tenint en compte els factors socials, econòmics, ambientals, mèdics, psicològics, legals i de tota mena que puguin ésser pertinents.

Diagnostica i orienta el tipus d’ajuda que necessiten i aconsegueix llur cooperació per fer front als problemes propis.

Actua com a catalitzador dels problemes socials de la població i promou la creació i/o utilització dels serveis socials.

Organitza, planifica i coordina els recursos i els serveis de la comunitat amb la finalitat de millorar-los i augmentar la qualitat de vida. Estimula la participació dels residents a la comunitat, promou i dóna suport a les seves organitzacions.

Les funcions del Treballador/a social, són:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió a partir del treball individualitzat i familiar.
 • Recepció i anàlisi de les demandes en l’atenció directa a l’usuari o a la seva família.
 • Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials existents per atendre les problemàtiques individuals i familiars concretes.
 • Aplicació i avaluació del tractament de suport individual o familiar a processos d’integració social i laboral, als tractaments mèdics i psicològics, a l’educació i escolarització dels fills, a les relacions familiars i personals, etc., d’acord amb l’elaboració prèvia del pla de treball amb equip.
 • Tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions individuals i/o familiars a què té dret l’usuari: PIRMI, sol·licitud única de serveis per a gent gran gestionats per l’ICASS, ajuts a llogaters, etc. aquesta funció implica una coordinació entre els serveis socials del primer nivell (serveis públics i privats), així com amb la resta de serveis de benestar (salut, ensenyament, etc.) existents en el territori per tal de millorar l’atenció a l’usuari.
 • Tramitació de propostes de derivació a serveis d’atenció especialitzada, d’acord amb els altres membres de l’equip, així com el seu seguiment –quan es consideri oportú- i el suport posterior als processos d’incorporació social.

L’Educador/a Social és el tècnic que intervé educativament amb persones i/o grups que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització per aconseguir la seva integració en la xarxa d’intercanvis de la comunitat.

Treballa per potenciar els recursos de la persona a fi que pugui circular per xarxes normalitzades.

Treballa educativament la possibilitat d’adaptació social de la persona.

Les funcions de l’Educador/a social, són:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió socials dels usuaris i les seves famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert.
 • Recepció i anàlisi de demandes, des del medi obert i a través d’entitats, institucions i altres serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social.
 • Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual, si s’escau, en coordinació amb altres professionals o serveis de primer nivell.
 • Informació, orientació i assessorament a l’individu i a la seva família, de les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.
 • Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l’usuari, bàsicament amb persones que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització.
 • Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, segons la normativa vigent, d’acord amb els programes en què calgui suport en els processos de desenvolupament de les capacitats personals, tot possibilitant la seva inserció social en el medi.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis d’atenció especialitzada, d’acord amb la resta de membres de l’equip, així com el seu seguiment, quan es consideri oportú, i el suport posterior als processos de reinserció social.