Justificació dels ajuts del Servei de Transport Adaptat 2023

Termini de presentació de la justificació:  des de l'1 de gener de 2024 fins el dia 15 de gener de 2024, ambdòs inclosos

Documentació a aportar:

Persona física:

  • El certificat d’assistència signat pel representant del centre on la persona beneficiària acudeix especificant els dies i els mesos d’assistència durant l’any (model normalitzat 1.3). - Declaració responsable conforme l’import de l’ajut no supera el cost del transport.”
  • Justificació de la despesa

Entitats que realitzin transport adaptat colꞏlectiu:

Centre privats:

  • El certificat o informe de la relació de persones beneficiàries del servei de transport efectuat (model normalitzat 2.3). 
  • Declaració de si han obtingut finançament (subvencions i/o copagament d’usuaris). 
  • Factures, nòmines, justificants de quotes socials, assegurances i mitjans equivalents, que acreditin el cost efectiu del servei. 

Centres de gestió pública

  • El certificat o informe de la relació de persones beneficiàries del servei de transport efectuat (model normalitzat 2.3). 
  • Declaració de si han obtingut finançament (subvencions i/o copagament d’usuaris). 
  • Declaració responsable conforme l’import de l’ajut no supera el cost del transport.