AJUDES I SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES

En aquest apartat trobareu informació sobre ajuts i subvencions per a la creació d'empreses així com recursos externes per a l'emprenedor/a per formalitzar la seva empresa.

Per altra banda per qualsevol informació o consulta us podeu posar en contacte amb l'àrea de Promoció Econòmica en el següent correu electrònic: promeco@segria.cat 

VULL CREAR UNA EMPRESA

A continuació és detalla enllaços on podeu fer el vostre pla d'empresa en línia.

https://www.globalleida.org/emprenedoria/creacio-empresarial/

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/crea-el-teu-negoci/fes-el-teu-pla-demp...

 AJUDES I SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES

En l'enllaç podeu consultar una base de dades d'ajuts, subvencions i serveis per a les empreses.

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/

 

RECURSOS EXTERNS PER L'EMPRENEDOR/A 

A continuació és detalla institucions que ofereixen serveis a l'empresa així com els tràmits a seguir per crear una empresa

ACCIÓ

CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

SEPE ( SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL)

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

CIRCE ( Creación de empresas por internet)

TRANSMISSIÓ EMPRESARIAL: REEMPRESA

Què és reempresa? 

Reempresa és un projecte que fomenta un nou model d’emprenedoria on s’estableix tot un mecanisme que permet cedir empreses solvents i actives a emprenedors/es per tal que aquests continuïn amb l’activitat. 

Es crea un procés d’assessorament personalitzat, on participen les dues parts implicades en la cessió de l’activitat: la persona cedent i el reemprenedor de la mateixa.
L’objectiu fonamental de Reempresa, és posar en contacte les dues parts interessades en la transmissió de l’activitat, i col.laborar per garantir un mercat de transparència i confiança. 

A qui va adreçat? 

- A aquelles persones que, per diferents motius estiguin interessades en cedir la seva empresa
- A aquells emprenedors que estiguin interessats en continuar amb una empresa ja iniciada: reemprenedors.
Què ofereix Reempresa? 

Si ets un cedent: 

- Informació de tot el procés de transmissió de la teva empresa
- Com realizar la valoració de l’empresa
- Publicació d’un anunci amb les característiques de l’empresa i el preu de venda al portal reempresa.
- Presa de contacte amb reemprenedors interessats en continuar la teva empresa
- Acompanyament i seguiment durant la cessió de l’activitat 

Si ets reemprenedor: 

- Informació de tot el procés de compravenda d’una empresa 
- Col. laborar per garantir la transparència d’aquest procés
- Presa de contacte amb empresaris interessats en cedir la seva empresa.
- Acompanyament i seguiment durant la cessió de l’activitat 

Més informació: promeco@segria.cat o a la pàgina web: https://www.reempresa.org/

 
 CAPITALITZACIÓ DE LES PRESTACIONS 

 

L'inici d'una activitat com a treballador autònom La incorporació a una cooperativa, existent o de nova creació, com a soci/sòcia treballador/a de caràcter estable La constitució d'una societat laboral o la incorporació a una ja existent, com a soci/òcia treballador/a de caràcter estable La creació d'una entitat mercantil de nova constitució (per exemple una SL) o incorporar-se a una que s'hagi creat en els 12 mesos anteriors, si s'ha de tenir el control de la mateixa.

 

http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html


Obligacions en sol-licitar la capitalització de l'atur

Presentar la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat Destinar la quantitat percebuda a l'aportació del capital establert, en el cas cooperatives o societat, o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat, en el cas d'autònoms/es. Els diners no es poden destinar a d'altres fins Un cop que s'ha rebut l'import del pagament únic, el treballador/a disposa d'un mes per a encetar l'activitat laboral No haver obtingut reconeixement de pagament únic d'una prestació per atur, en qualsevol de les seves modalitats, en els 4 anys anteriors Si s'inicia l'activitat en una societat laboral o ccoperativa, ha de ser-ho com a soci/òcia treballador/a, o treball de caràcter estable, no temporal

 


Requisits generals per tenir dret al pagament únic de la prestació

Tenir reconeguda una prestació per atur de nivell contributiu. Els subsidis i ajudes (ajuda familiar, majors de 55 anys, RAI, Prepara o PAE) no donen dret a la capitalització Tenir pendent de percebre al menys 3 mesos de prestació a la data de la sol.licitud
  • No haver encetat l'activitat abans de la data en la que es presenta la sol.licitud
  • Si s'hagués impugnat el cessament de la relació laboral d'origen de la prestació, la sol.licitud s'ha de presentar després que s'hagi resolt el procediment corresponent
  • No haver comptatibilitzat la prestació per atur i el cotitzar com a autònom en els 24 mesos anteriors
  • En el cas de estar en situació TRADE (Treballador autònom econòmicament depenent), no contractar amb l'antic empleador
  • En el cas d'incorporar-se a una societat creada en els 12 mesos anteriors, aquesta no podrà ser una entitat amb la que s'hagi tingut una relació laboral, o formar part d'un grup d'empreses amb el que s'hagi tingut relació laboral.

 

 
 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.